Zoeken

Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene (verkoop en leverings-)voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Valkcity shop (hierna: Valkcity)

1.2
Het doen van een bestelling of accepteren van een offerte houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert

1.3
Van hetgeen in deze voorwaarden bepaalt is, kan enkel in een duidelijke schriftelijke overeenkomst met Valkcity worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen nog steeds onverkort van kracht.

1.4
Valkcity behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


2. Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes

2.1
Valkcity behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van overeenkomsten, aanbiedingen en offertes te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie hiervoor ook 3.6

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van een bevestiging van uw bestelling per email. Valkcity is ook gerechtigd om bestellingen al dan niet gemotiveerd te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door valkcity bepaald. Indien Valkcity een bestelling niet accepteert, wordt dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld. 


3. Prijzen en bestelling/overeenkomst

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten van Valkcity zijn in euro’s, inclusief het voor product geldende btw tarief, exclusief verzendkosten.

3.2
Voor verzending van de bestelling hanteren wij de diensten van TNT-post Valkcity zorgt voor een goede verpakking van uw bestelling.

3.3
Bestellingen groter dan de maximaal toegestane afmeting en/of zwaarder dan 30 kg, dienen te worden opgehaald.

3.4
Valkcity verzendt een bestelling enkel naar een (post)adres in Nederland.

3.5
Mocht een product niet op voorraad zijn, gaat Valkcity in overleg over een nieuwe leveringsdatum. Zie ook 4.4 en 4.5

3.6
Indien de prijs voor een aangeboden product verandert in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren of het product opnieuw tegen de nieuwe prijs te bestellen.


4. Betaling en levering

4.1
Na ontvangst van bevestiging van de bestelling, dient u het totaalbedrag incl. de geldende verzendkosten vooraf binnen 7 dagen over te maken op de rekening van Valkcity. 

4.2
Levering van op voorraad bestelde artikelen vindt plaatst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. 

4.3
Bijkomende kosten die ontstaan doordat koper niet thuis is op het moment van bezorgen van de bestelling, zijn voor rekening van de koper.

4.4
Levering van niet op voorraad bestelde artikelen vindt plaats in overleg, maar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van bestellingbevestiging van Valkcity. 

4.5
Na de in 4.4 genoemde periode van 30 dagen, mag de koper zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren, waarna wij het ontvangen bedrag binnen 1 week zullen terugbetalen.

4.6
Als een betaling niet op tijd ontvangen is, heeft Valkcity het recht om de betreffende bestelling te beëindigen of op te schuiven.

4.7
Levering vind plaatst op het moment dat het product door of namens u in ontvangst wordt genomen.


5. Reclames, retourzending en aansprakelijkheid

5.1
De koper is eigenaar en daarmee dus ook verantwoordelijk voor de bestelde producten op het moment dat het product bij de koper wordt afgeleverd..

5.2
De koper heeft de verantwoordelijkheid om de producten onmiddellijk na levering na te kijken. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 1 week na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Valkcity mee te delen. 

5.3
Indien redelijkerwijs is aangetoond dat het geleverde product niet voldoet aan de eisen, Kan Valkcity besluiten om het desbetreffende product na retournering ervan te vervangen door een nieuw product dan wel de prijs van het product incl btw terug te betalen aan de koper. 

5.4
Als de koper om welke reden dan ook niet tevreden is over het product, mag hij deze uiterlijk binnen 7 werkdagen retour zenden naar Valkcity. Een duidelijke correspondentie en afspraak hierover met valkcity, moet hieraan vooraf gaan. De kosten voor retour zenden zijn voor rekening van de koper.

5.5
Retourzendingen naar aanleiding van 5.4 worden ook slechts geaccepteerd als de verpakking van het product origineel en onbeschadigd is. Bij goedkeuring door Valkcity wordt het bedrag van het geretourneerde product incl btw binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van de koper en hiermee de overeenkomst beëindigd. Kosten van verzending en retourzending zijn altijd voor rekening van de koper.

5.6
Valkcity is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruiken van een geleverd product.De koper draagt hiervoor de aansprakelijkheid mede ook het toezicht op gebruik door derde.

5.7
Voor productaansprakelijkheid dient u direct de leverancier/fabrikant aansprakelijk te stellen. Valkcity kan hier nimmer de aansprakelijke partij zijn.

5.8
Voor al het overige is Valkcity aansprakelijk tot maximaal de betaalde prijs incl btw van het geleverde product


6. Overmacht

6.1
Valkcity is nooit aansprakelijk voor de door de koper en/of derden geleden schade in het geval van overmacht.

6.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Valkcity kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.3
Bij overmacht zal Valkcity in overleg met de klant nieuwe afspraken maken, welke in een nieuwe overeenkomst bevestigd zullen worden. door beide partijen.


7. Garantie

7.1
Op producten geldt de bekende fabrieksgarantie van één jaar.

7.2
Op het moment dat een koper aanspraak wil maken op de fabrieksgarantie, dient hij hierover schriftelijk met Valkcity contact op te nemen.

7.3
Valkcity kan verzoeken om het product ter beoordeling toe te zenden. Dit gebeurd op kosten van de klant.

7.4
Garantie geldt niet voor producten die kapot/defect raken door onjuist gebruik of slijtage van het product.

7.5
Valkcity draagt enkel de aansprakelijkheid met betrekking tot verkoop van artikelen uit de webwinkel van Valkcity zoals genoemd onder de in punt 7 genoemde garantie


8. Persoonsgegevens 

8.1
Valkcity zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een adressenbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en indien u dit aangegeven heeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief per email.

8.2
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

9.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


10. Inschrijving

Valkcity is ingeschreven in het handelsregister van de kvk te Rotterdam
Kvk nummer: 24431819
Btw nummer: NL 135353555 B01

‘Valkcity’
Alblasserdam
Tel 06 41823224 (enkel voor de webwinkel)
shop@valkcity.nl